13.02.2017 - Dostosowanie do zmian na rynku pracy… Przekwalifikowanie…. Własna działalność gospodarcza…
Jeśli o tym myślisz i jesteś gotowy na zmiany - zapraszamy do udziału w projekcie „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie” Realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
(powrót)