Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
  • pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa śląskiego powiaty: będziński, zawierciański, m. Dabrowa Górnicza, m. Katowice, m. Sosnowiec;
  • są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
W ramach projektu zapewniamy wsparcie finansowe, doradczo – szkoleniowe takie jak:
  1. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE (3h/osobę) – doradztwo zawodowe polegać będzie na ustaleniu z uczestnikiem projektu szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku. Spotkania obejmują następujące problemy: aspekty kariery takie jak cele, plany, perspektywę czasową i dynamikę oraz zakres doświadczenia (umiejętności) i zdolności. Spotkanie kończy się podpisaniem przez doradcę zawodowego oraz uczestnika projektu - opracowanego podczas spotkań tekstu Indywidualnego Planu Działania,
  2. SZKOLENIE „ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”: 5 - dniowe po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 40 godzin lekcyjnych dla grupy podstawowej - osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy, 3 - dniowe po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 24 godziny lekcyjne dla grupy średniozaawansowanej- osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy; dla grupy zaawansowanej, czyli osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości (prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub, były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy) - nie przewiduje się szkoleń.
  3. INDYWIDUALNE USŁUGI DORADCZE oferowane: dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy w wysokości 8 godzin indywidualnych usług doradczych dla uczestnika projektu, dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy i dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenia w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości (prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub, były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy) w wysokości 6 godzin indywidualnych usług doradczych dla uczestnika projektu,
  4. WSPARCIE PSYCHOLOGA – 6h indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestnika projektu,
  5. SZKOLENIE SPRZEDAŻOWO - NEGOCJAJCYJNE – 40 godzin szkolenia, 1 grupa; 10 osób. Zakres szkolenia: techniki sprzedaży: sprzedaż, prezentacja oferty, radzenie sobie z obiekcjami, finalizacja sprzedaży, techniki negocjacji: proces negocjacji, obrona przed manipulacją. Profesjonalna obsługa klienta: wyznaczniki profesjonalnej obsługi, czynniki zadowolenia klienta, komunikacja z klientem, typy klientów, rozwiązywanie trudnych sytuacji– reklamacja, radzenie sobie z emocjami swoimi i klientami,
  6. WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - udzielenie uczestnikowi projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego do maksymalnie 23.000,00 zł, ułatwiającego sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, zgodnie ze złożonym przez niego Biznesplanem. Planuje się przyznanie 10 dotacji - wsparcia bezzwrotnego. Nie wymaga się od uczestnika projektu zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa.