FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA
wraz z Partnerami projektu
COMPETENCE-TRAINING & COACHING BARBARA JAŚKIEWICZ i FUNDACJĄ IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie”
realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy),
Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 873 794,88 zł.
Wartość dofinansowania: 873 794,88 zł.
Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2016 roku do 30 września 2018 roku.
Obszar realizacji projektu: Województwo Śląskie, powiaty: będziński, zawierciański, m. Dabrowa Górnicza, m. Katowice, m. Sosnowiec

Cele i rezultaty projektu:
Realizacja projektu zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe (dotacyjne) oraz możliwość przekwalifikowania lub zmiany zawodu w połączeniu z możliwością odbycia 7 - miesięcznego stażu dla 22 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z terenu pow. zawierciańskiego, będzińskiego. M. Sosnowiec, M. Dąbrowa Górnicza, M. Katowice.

Celami głównymi projektu są:
  1. podjęcie i utrzymanie co najmniej przez rok samozatrudnienia przez 8 osób (4K i 4 M), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub przez pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje);
  2. podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 14 osób (8K i 6M), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub przez pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz 7- miesięcznych staży u potencjalnych pracodawców w połączeniu z pośrednictwem pracy i zatrudnieniem (staże).